Kancelaria w GDYNI
Kancelaria we WŁADYSŁAWOWIE

exit

 
  reprezentacja w sądzie gospodarczym
  postępowania sądowe gospodarcze
  pozwy i wnioski
  apelacje, kasacje i odpowiedzi na nie
  pisma procesowe
  negocjacje na etapie przedsądowym i sądowym
  kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych
  bieżąca obsługa spółek prawa handlowego
  obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
  reprezentacja w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
  doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych
  opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów
  przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego
  reprezentacja Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach
  kompleksowa obsługa procesów tworzenia i obsługi innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń
  wnioski egzekucyjne
  postępowanie egzekucyjne
  skargi na komornika
  zabezpieczenia wierzytelności

© 2017 Kawczyńska & Jankowski